Apie mus

Iš daugyb?s mano auginam? g?li? šis tinklalapis skirtas vienadieni? myl?tojams.

Prisipažinsiu, nem?gau vienadieni? d?l trumpo žyd?jimo ir greito dauginimosi. Ir tik apsilank?s Latvijoje, Jelgavos botanikos sode, pama?iau vienadien? margais lapais, tai buvo „Kwanso Fulva variegatus“. Nuo tada prad?jau dom?tis šiomis g?l?mis. O studijuodamas Vienoje, parke pama?iau tikr?j? vienadieni? grož?. Susižav?jau ir jau daugiau kaip 40 met? nesiskiriu su jomis. Nebeliko vietini? veisli? – jas pakeit? amerikietiškos vienadien?s. J? žied? skai?ius nevienodas. Šiuolaikin?s išvestos vienadien?s turi net iki 60-80 žied?, vietoj ?prast? 15-25, tad ir žyd?jimas žymiai ilgesnis. Lietuvoje j? dar mažai, d?l to brangios kaip ir visame pasaulyje.

Mano auginamos vienadien?s yra registruotos valstybin?je augalininkyst?s tarnyboje prie Žem?s ?kio ministerijos, yra išduotas fitosanitarinio registro pažym?jimas. Kiekvienais metais stebima d?l lig? ir kenk?j?, Telši? regioninis skyrius surašo patikrinimo akt?. Turiu teis? si?sti vienadienes ? užsien? ir išduoti fitosanitarin? pažym?jim?.

Kontaktai.

vienadienes galite užsisakyti per automatin? pirkimo krepšel? arba paraš? elektronin? laišk? adresu antanas.dargenis@gmail.com .

Skambinkite telefonu +370 687 79510.

Iš anksto susitarus augalus galima apži?r?ti sodyboje. Gyvenu Mažeikiuose, Urviki? g. 18 B.

Minimali užsakymo suma 15 €, plius persiuntimo išlaidos 4 €.

Užsakymo sumai pasiekus 100 €, taikoma 10 % nuolaida, o užsakymo sumai pasiekus 200 €, nuolaida 20 %  ir taip toliau.

Laikymas iki sodinimo.

siuntiniu gautas vienadienes iki sodinimo b?tina valand? ar dvi pamerkti šaknim ? vanden?, o dar geriau – šaknis apkasti dr?gna žeme.

D?l pastab?.

Siun?iu jums geriausius augalus. Jei siuntinys užtrunka ilgiau ir gaunate daigus blogos b?kl?s, nesodinkite, o kuo grei?iau informuokite mane. Nedelsdami sugr?žinkite sodinukus su etiket?mis. Nusiskundimus apie gautus nekokybiškus augalus priimu per 30 dien? nuo siuntinio gavimo.

Antanas Dargenis

Lietuvos g?linink? s?jungos narys