Sutartiniai žym?jimai

1. Hibridin?s viendien?s yra keleto tip?. Tetraploidin?s su 44 chromosomomis, diploidin?s su 22 chromosomomis. Visai naujas tipas – heksaploidin?s, kuri? l?steli? branduoliuose yra šešiagubas chromosom? skai?ius. Chromosom? skai?ius n?ra svarbus g?lininkams, bet reikšmingas skirtumas, jei j?s planuojate naudoti augalus veisimui.

2. Viendieni? žyd?jimo laikas nevienodas. Skirting? r?ši? viendieni? žyd?jimo laikas gali skirtis net 6-iomis savait?mis. Lietuva priklauso 5-ai temperat?ros zonai. Visos registruotos viendieni? r?šys žydi žinomu laiku. Tai bus parašyta sutartiniais ženklais prie kiekvienos veisl?s:

EE (labai ankstyvos) žydi geguž?s pabaigoje,

E (ankstyvos) – birželio pradžioje,

EM (ankstyvos ir vidutin?s) – birželio pabaigoje liepos pradžioje,

M (vidutin?s) – liepos viduryje,

ML (vidutin?s ir v?lyvos) – rugpj??io pradžioje,

L (v?lyvos) – rugpj??io pabaigoje,

VL (labai v?lyvos) – ruden? nuo rugs?jo m?nesio.

Išsirink? skirtingas r?šis, žydin?ias vienu metu, kelet? savai?i? g?r?sit?s spalv? ir žied? gausa. O sode pasodin? skirtingu metu žydin?i? viendieni?, j? žiedais m?gausit?s tikrai ilgiau!

3. Pagal vegetacijos tip? viendien?s skirstomos ? 3 grupes:

a) žiemojan?ios (amerikie?i? kataloguose žymimos santrumpa dor.). Ruden? lapai paruduoja ir nudži?sta iki pat žem?s. Šios grup?s viendien?s atsparios šal?iui ir geriausiai auga Lietuvoje.

b) pusiaužaliuojan?ios (žymimos santrumpa sev.). Šios grup?s viendien?s prisitaiko prie esam? s?lyg?. Lietuvoje, kaip ir žiemojan?ioms, v?lyv? ruden? nudži?sta lapai, palikdami 7-10 cm stagar?lius. Pietiniuose kraštuose pusiaužaliuojan?ios lieka su lapais. Šios grup?s viendieni? nepaveikia ankstyvos pavasarin?s šalnos, o ruden? nereikia nupjauti lap?.  Sukrit? lapai dengia augal?,  kr?mas prisninga ir laikosi šiluma. Silpnai pridengiami tik pirmame?iai kr?mai.

c) žaliuojan?ios (žymimos santrumpa ev.). Labiausiai tinka auginti  šilto klimato šalyse. Pas mus jos užmiega su žaliais  lapais, kurie pavasar? b?na nušal?. Jas patartina sodinti šiltesn?je, saul?toje vietoje ir  žiemai pridengti. M?s? kolekcijoje šios grup?s viendien?s taip pat gerai žiemoja ir puikiai, nev?luodamos  žydi. Augal? galerijoje galite susipažinti su nedideliu asortimentu žaliuojan?i?j? viendieni?.